Odling

KRAV–GODKÄND PRODUKTION

Fungigårdens ostronskivling är KRAV-godkänd. Detta innebär att alla råvaror också är KRAV-godkända och att inga kemiska tillsatser eller bekämpningsmedel används. Odlingen sker i moderna lokaler under kontrollerade förhållanden så att slutprodukten är av högsta kvalitet när den når butikshyllorna.

Produktionen uppgår till ca 60 ton ostronskivling per år. Svampen transporteras till några av de stora grossisterna i Helsingborg varifrån den distribueras ut över hela Sverige.

VÅR ODLINGSTEKNIK

Att odla ostronskivling är en komplicerad mikrobiologisk process som sker i fyra steg:

Från halm till substrat

Råvarorna är halm, hö och vatten. Halm och hö hackas och blandas, befuktas och pastöriseras i en blandarmaskin vid 70 grader. Sedan sker en fermentationsprocess där många biologiska, kemiska och fysikaliska faktorer samverkar och gör substratet lämpligt för ostronskivlingen att växa i.

Ympning och förpackning

Efter två dygn matas det färdiga substratet ut och ”ympas”. Det innebär att man blandar i rent mycel av ostronskivling. Mycel är bomullsliknande svamptrådar som utgör huvuddelen av en svamporganism och normalt växer i marken eller i träd; det vi brukar kalla svamp är de fruktkroppar som växer upp ur t.ex. marken och som är viktiga för svampens fortplantning. Ostronskivlingmycelet är odlat på spannmålskärnor som alltså blandas ut i substratet och varje kärna blir nu en groddpunkt för mycelväxt. Det nu ympade substratet förpackas i balar som placeras på rullvagnar.

Genomväxt bal

Mycelet växer till

Nu följer en period på 5-7 veckor då mycelet växer i balarna. Mycelet tar sin näring från halmen och höet och växer sig allt tätare. Till slut blir balarna alldeles kompakta och hårda av allt svampmycel. Nu förbereder sig mycelet för fruktkroppsbildning.

Dags för svampproduktion

Nu rullas vagnarna in i klimatrum och hål tas på balarnas ovansida där vi vill att svampklasarna skall växa fram. Nu är det viktigt med noggrann klimatstyrning; temperatur, luftfuktighet, koldioxidhalt, ljus, lufthastighet mm – allt måste kontrolleras noggrant! Efter några dagar börjar det växa fram små anlag i hålen och nu går processen snabbt. Från det vi gjort hål i balarna behövs bara 12 dagar, så är svampen klar att skörda. All svamp skördas på en gång och nu är processen klar. Svampen kyls och transporteras till grossister och det använda substratet kommer till nytta som djurfoder eller jordförbättringsmedel.

Skördeklar svamp

UNIK STYRTEKNIK

Den teknik Fungigården använder för att producera ostronskivling är unik i flera avseenden och har utvecklats av Funginova. I vår ostronskivlingodling har vi utvecklat en teknik som gör det möjligt att synkronisera svampproduktionen så att all svamp från en substratomgång skördas vid ett tillfälle och på en dag, med höga utbyten – och vi kan själva i förväg bestämma hur mycket svamp som skall skördas och på vilken dag den skall skördas. Detta öppnar helt nya möjligheter att marknadsstyra produktionen och kunna garantera stabila leveranser av helt nyskördad ostronskivling av bästa kvalitet.